Products - Key & Advanced Intermediates

Rilpivirine
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile

CAS NO: 244768-32-9
Mol Formula: C11H7ClN4
Mol Wt: 230.65

4-Aminobenzonitrile

CAS NO: 873-74-5
Mol Formula: C7H6N2
Mol Wt: 118.14

Ritonavir
[2S,3S,5S]-2-amino-3-hydroxy-5-t-butyloxycarbonylamino-1,.6-diphenylhexane succinate salt

CAS NO: 183388-64-9
Mol Formula:C46H64N4O6 .C4H6O4
Mol Wt: 887.11

5-(Thiazol-yl-methyl)-4-(Nitro phenyl) Carbonate

CAS NO: 144163-97-3
Mol Formula:C11H8N2O5S
Mol Wt: 280.26

N-[(-Isopropyl Thiazol-4-yl-methyl) -N-methyl amino carbonyl]-L-valine

CAS NO: 154212-61-0
Mol Formula:C14H23N3O3S
Mol Wt: 313.42